Леп­шая буль­ба — ў пры­ват­най гас­па­дар­цы

Gomelskaya Pravda - - ОБЩЕСТВО -

Сё­ле­та ў ра­ёне знач­на больш на­ка­палі буль­бы, чым ле­тась. А ўрад­зі­ла яна лепш у пры­ват­най гас­па­дар­цы “Дня­п­ро-Аг­ра”, дзе зай­ма­ла най­боль­шую плош­чу — 300 гек­та­раў. У сяр­эд­нім з кож­на­га ат­ры­ма­на звыш ча­ты­рох­сот цэнт­не­раў клуб­няў. Дар­эчы, леп­шая ўра­джай­на­сць дру­го­га хле­ба ў гэтай гас­па­дар­цы тры­ма­ец­ца ўжо на пра­ця­гу некаль­кіх год. І клуб­ні пры­го­жыя, ад­бор­ныя, па­гляд­зе­ць лю­ба. Та­му і з рэалі­за­цы­яй іх ня­ма праб­лем. Ужо з во­сені ак­ты­ў­на вяд­зец­ца про­даж буль­бы, пе­ра­важ­на за ме­жы рэс­пуб­лікі. Ся­род сель­гас­прад­пры­ем­стваў лід­зіруе эк­с­ба­за “Пян­чын”, дзе ўра­джай­на­сць скла­дае 320 цэнт­не­раў клуб­няў з гек­та­ра, што так­са­ма больш мі­нула­год­ня­га.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.