Край па­лескі род­ны, шчод­рая зям­лі­ца...

Gomelskaya Pravda - - ТВОРЧАСЦЬ - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

Аб­лас­ное аддзя­ленне гра­мад­ска­га аб’яд­нан­ня “Са­юз пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі” ад­зна­чы­ла 10-годдзе з дня за­сна­ван­ня. І па до­брай за­вяд­зён­цы бы­лі пра­вед­зе­ны “Сла­вян­скія літаратурныя дажынкі-2015”. Ва ўра­чы­с­тас­цях по­бач з бе­ла­рус­кі­мі пісь­мен­ні­ка­мі ўд­зель­ні­чалі літа­ра­та­ры з Расіі і Украі­ны.

На сход­зе ў аб­лас­ным гра­мад­ска-куль­тур­ным цэн­тры стар­шы­ня аб­лас­но­га аддзя­лен­ня пісь­мен­ніц­кай ар­гані­за­цыі Улад­зі­мір Гаўры­ло­віч пад­кр­эс­ліў: га­лоў­ная за­да­ча твор­цаў — пі­са­ць вы­со­ка­ма­стац­кія кні­гі, услаў­ля­ць род­ны край, яго люд­зей, на­тх­ня­ць на ства­раль­ную пра­цу. За­раз у ар­гані­за­цыі 53 пісь­мен­нікі, за дзе­ся­ці­годдзе вы­дад­зе­на ка­ля 250 кніг, шмат зроб­ле­на па заха­ван­ню твор­чай спад­чы­ны ка­лег, якія пай­шлі з жыц­ця. Ад­бы­лі­ся сот­ні су­стр­эч з чы­та­ча­мі ў біб­ліят­э­ках, шко­лах, дзі­цячых сад­ках, на прад­пры­ем­ствах. І на­пяр­э­дад­ні свай­го юбілею пісь­мен­нікі пра­вя­лі “Тыд­зень з до­брай кні­гай”, вы­сту­пілі пе­рад пе­да­го­га­мі і школь­ні­ка­мі рэ­гіё­на.

На ўра­чы­стым сход­зе усе пісь­мен­нікі Го­мельш­чы­ны ад­зна­ча­ны на­груд­ным зна­кам “За ўклад у ста­наў­ленне і развіц­цё аддзя­лен­ня”. Ма­ла­дым ка­ле­гам, якія ня­даў­на ўсту­пілі ў твор­чы са­юз, гэта сво­е­а­саб­лі­вы аванс на знач­ныя да­сяг­нен­ні на літа­ра­тур­най ніве, тым больш, што Дні бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства ў 2016 год­зе пры­мае Ра­га­чоўш­чы­на.

У аб­лас­ной універ­саль­най біб­ліят­э­цы за­паль­ван­нем Аг­ню друж­бы і брат­эр­ства ад­кры­лі Сла­вян­скія літаратурныя дажынкі. Ад Бе­ла­русі — Улад­зі­мір Гаўры­ло­віч, ад Крас­на­дар­ска­га рэ­гія­наль­на­га аддзя­лен­ня Са­ю­за пісь­мен­нікаў Расіі — па­эт Ле­анід Се­вер, ад Між­на­род­на­га са­ю­за пісь­мен­нікаў і дзе­я­чаў ма­стацтва — па­эт Ана­толь Міро­нен­ка з украін­ска­га Глу­ха­ва.

Шчы­ра пры­вітаў літа­ра­та­раў епіскап Го­мель­скі і Жлобін­скі Ст­эфан, ён уручыў пе­ра­мож­цам літа­ра­тур­на­га кон­кур­су “Пра­васлаўе — мая над­зея” ды­п­ло­мы і па­мят­ныя па­да­рун­кі. Ула­ды­ка ад­зна­чыў: “Не толь­кі Свяш­ч­эн­нае Пі­санне ўз­наў­ляе дух ча­ла­ве­ка, але і до­брае сло­ва, доб­ры верш, пес­ня, цу­доў­нае апа­вя­данне”.

На літа­ра­тур­ных да­жын­ках бы­лі на­зва­ны лаўр­эа­ты аб­лас­ной літа­ра­тур­най пр­эміі імя Кіры­лы Ту­раўска­га.

Дру­гі дзень літа­ра­тур­ных да­жы­нак прай­шоў у Ель­скім ра­ёне. Ад­мет­на­сці Ель­скай зям­лі спас­ці­галі ў кра­яз­наўчым му­зеі рай­ц­эн­тра і мяс­цо­вай біб­ліят­э­цы. Расій­скіх і украін­скіх ка­лег уз­ру­шы­ла ін­фар­ма­цыя ды­р­эк­та­ра му­зея Тац­ця­ны Ка­ш­э­віч пра пар­ты­зан­скае мі­ну­лае ра­ё­на, дзе ў 37-й ель­скай пар­ты­зан­скай бры­гад­зе ма­ца­ва­ла­ся шмат­на­цы­я­наль­нае брат­эр­ства па зброі у ба­ра­ць­бе су­пра­ць гіт­ле­раўскіх аку­пан­таў.

У ра­ён­най біб­ліят­э­цы пісь­мен­нікаў ча­ка­ла незвы­чай­ная вы­ста­ва “Ель­скі руч­ні­чок”. Па­да­ло­ся, што ад руч­нікоў сы­ход­зі­ць це­п­лы­ня і шчы­рас­ць ся­лян­скай ду­шы. У Ель­скай да­па­мож­най шко­ле-інт­эр­на­це па­ба­чы­лі вы­шы­ва­ныя кні­гі. Усё на­ву­чанне тут вяд­зец­ца на род­най мо­ве. Філа­со­фія пе­да­го­гаў про­стая: без лю­бо­ві да род­на­га нель­га ства­ры­ць год­на­га. Пе­да­га­гіч­ны ка­лек­тыў на ча­ле з ды­р­эк­та­рам Яка­вам Ліп­скім вы­хоў­вае ўлас­най даб­ры­нёй і ча­ла­веч­на­сцю, ста­ран­най пра­цай. У шко­лы ёс­ць свой сад, ця­пліч­ка, та­му і ў зі­му сту­па­ю­ць пад­рых­та­ва­ны­мі як след. Не­ка­то­рыя вы­пуск­нікі шко­лы знай­шлі са­бе пры­мя­ненне ў КСУП “Саў­гас Ка­муніст”. Як даўні шчы­ры шэф шко­лы на су­стр­э­чу з пісь­мен­ні­ка­мі за­вітаў ды­р­эк­тар “Ка­муні­ста” Ры­гор Баб­ча­нок, які сё­ле­та пры­ня­ты як па­эт у Са­юз пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі. На школь­най сц­эне ан­самбль “Ча­раўні­цы” вы­ка­наў пес­ні на яго сло­вы: Во­зе­ра За­шыр­скае —

во­зе­ра з над­зе­яй, Як на па­ка­янне да ця­бе іду. Глед­зячы ў прас­то­ру,

ад кра­сы ня­мею, І змы­ва­ю­ць хвалі сму­так

і бя­ду. У За­шыр’і ў цэн­тры куль­ту­ры і спор­ту ся­ляне слу­халі тво­ры пісь­мен­нікаў рэ­гіё­на. Да­луч­энне да літа­ра­ту­ры тут ід­зе праз кіраўніка гас­па­дар­кі, і гэта здо­ра­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.