Ві­ват, лаўр­эа­ты!

Gomelskaya Pravda - - ТВОРЧАСЦЬ - Т. ВІКТАРАВА

Вызна­ча­ны лаўр­эа­ты аб­лас­ной літа­ра­тур­най пр­эміі імя Кіры­лы Ту­раўска­га.

У на­мі­на­цы­ях: “Па­эзія” — Ні­на Нікі­ці­на (Шк­ля­ра­ва) за кні­гу вер­шаў “З мат­чы­най малітваю і пес­няй”, “Про­за” — Мі­хась Ка­ва­лёў (Слі­ва) за кні­гу “Не тр­э­ба хва­ля­вац­ца”, “Дзі­ця­чая літа­ра­ту­ра” — Ве­ра Квят­коўская за збор­нік “Празд­ник мыль­ных пу­зы­рей”, “Дра­ма­тур­гія” — Аляк­сей Быч­коў за збор­нік п’ес “Лю­бовь на рас­сто­я­нии”, “Ад­крыц­цё го­да” — га­мяль­чане На­тал­ля, Яў­ген і Мак­сім Шаста­ко­вы за збор­нік “Обре­тен­ная ико­на”.

У аб­лас­ным літа­ра­тур­ным кон­кур­се “Пра­васлаўе — мая над­зея”, які пра­ход­зіў па пя­ці на­мі­на­цы­ях, пры­ня­лі ўд­зел звыш 60 аўта­раў. Пе­ра­мож­ца­мі сталі: Та­ма­ра Кур­лен­ка і Міка­лай Ар­бу­заў (па­эзія), Юрый Мак­сі­мен­ка і Алег Анан­неў, а ся­род не чле­наў твор­ча­га са­ю­за пісь­мен­нікаў — Ган­на Шаста­ко­ва і Ган­на Пра­та­по­па­ва (про­за), Яў­ген Ка­лаш­нікаў (дзі­ця­чая літа­ра­ту­ра), Зоя Га­ры­на і Іры­на Мар­чан­ка (аўтар­ская пес­ня), Яў­ген Гры­гар­эн­ка (па вы­ні­ках на­род­на­га га­ла­са­ван­ня). Ды­п­ло­мам кон­кур­су за ніз­ку вер­шаў на пра­васлаў­ную тэ­ма­ты­ку ад­зна­ча­ны член Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі па­эт Улад­зіслаў Шы­шы­гін.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.