Па да­ро­зе да ста­годдзя

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

ЛОЕЎ. У рай­ц­эн­тры ўша­на­валі ад­ну са стар­эй­шых жы­ха­рак Ган­ну Пі­кас. Жан­чы­на ад­зна­чы­ла 98-ы дзень на­ра­дж­эн­ня. А ў та­кім уз­рос­це кож­ны дзень ужо як год за­ліч­ва­ец­ца! Ган­ну Іль­ініч­ну шчы­ра павін­ша­ва­ла стар­шы­ня ра­ён­на­га са­ве­та вет­эра­наў Та­ма­ра Башла­ко­ва, а на­род­ны ан­самбль на­род­най пес­ні “Жы­ві­ца” га­рад­ско­га цэн­тра куль­ту­ры па­ра­да­ваў імянін­ні­цу вя­сё­лы­мі пес­ня­мі. Не за­бы­лі пра Іль­ініч­ну і яе на­шчад­кі. У са­праўд­най ма­тулі-ге­раіні 7 дзя­цей, 17 уну­каў, 24 праў­нукі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.