Ма­лень­кая га­мяль­чан­ка на Еўра­ба­чан­ні

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

ГО­МЕЛЬ. На на­ступ­ным тыд­ні ў Бал­га­рыі пройдзе дзі­ця­чае Еўра­ба­чанне. У ліку вя­дучых на яго за­про­ша­на і га­мяль­чан­ка. Гэта пе­ра­мож­ца між­на­род­на­га кон­кур­су пры­га­жос­ці, мо­ды і та­лен­ту ў Тур­цыі Ле­ра Дра­бы­ш­эўская. Дзяўчын­ка буд­зе аб’яў­ля­ць вы­нікі га­ла­са­ван­ня па Бе­ла­русі. Ле­ра вучыц­ца ў пя­тым кла­се го­мель­скай гім­на­зіі № 71, ак­ты­ў­на на­вед­вае твор­чыя гурт­кі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.