Ван­дроўка трыц­ца­ць тр­эцяя

Gomelskaya Pravda - - НАШАИ ДОЛІ АДГАЛОСКІ -

27 студ­зе­ня 2016 го­да споўніц­ца 160 га­доў з дня на­ра­дж­эн­ня Улад­зі­мі­ра Людві­гаві­ча Кі­г­на-Дзед­ла­ва — рус­ка­га пісь­мен­ніка, кры­ты­ка, пуб­лі­цы­ста і гра­мад­ска­га дзе­я­ча, лёс яко­га звя­за­ны з Ра­га­чоўш­чы­най. Та­му і ў чар­го­вую ван­дроўку мы на­кіра­валі­ся ў ад­ну з вё­сак краю, — Фё­да­раўку. А пра­вад­ні­ка­мі па мяс­цо­вых сцеж­ках сталі за­гад­чык сек­та­ра куль­ту­ры аддзе­ла ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­лад­зі рай­вы­кан­ка­ма Ніна Ха­рон­жа, су­пра­цоўнік му­зея На­род­най сла­вы Аляк­сандр Ры­ку­ноў, ін­шыя ра­бот­нікі куль­ту­ры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.