Леп­шым хле­ба­ро­бам хва­ла, па­ша­на і квет­кі

Хле­ба­ро­бы Бу­да-Ка­ша­лёўска­га ра­ё­на сё­ле­та вы­рас­цілі больш чым 110 ты­сяч тон збож­жа­вых і зер­не­ба­бо­вых куль­тур пры сяр­эд­няй ура­джай­на­сці 30 цэнт­не­раў з гек­та­ра.

Gomelskaya Pravda - - ТЕНДЕНЦИИ - С. ДАРОЖНЫ

З пра­цоў­най пе­ра­мо­гай на ра­ён­ных да­жын­ках вяс­коў­цаў павін­ша­ваў стар­шы­ня рай­вы­кан­ка­ма Аляк­сандр Гры­гар­эн­ка. Пер­шае мес­ца ся­род сель­гас­прад­пры­ем­стваў упер­шы­ню за­ня­лі ра­бот­нікі раслі­на­вод­ства з філія­ла “Ма­ро­за­вічы-Аг­ра”. На дру­гім і тр­эцім мес­цах “Губічы” і “Пян­чын”. Сель­гас­прад­пры­ем­ства “Асобі­на” най­леп­шых вы­нікаў даб­іла­ся па вы­хаду зер­ня на ба­ла-гек­тар.

Пе­ра­мож­ца­мі ся­род кам­бай­не­раў прызна­ны экі­па­жы Аляк­сандра Кі­ся­лё­ва, Улад­зі­мі­ра Дзе­г­цяр­эн­кі і Аляк­сандра Ле­бед­зе­ва. Леп­шым з леп­шых уру­ча­ны ды­п­ло­мы, пр­эміі і квет­кі.

Пад­вед­зе­ны так­са­ма вы­нікі спа­бор­ніцтва ся­род спе­цы­я­лістаў і вад­зі­це­ляў на ад­воз­цы хлеба ад кам­бай­наў. На­ме­ча­ны больш вы­со­кія ру­бя­жы па ўра­джай­на­сці і ва­ла­во­му збо­ру збож­жа­вых і зер­не­ба­бо­вых куль­тур на на­ступ­ны год.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.