Ха­чу бы­ць пе­да­го­гам

За­наль­ны этап аб­лас­но­га кон­кур­су “Ха­чу бы­ць пе­да­го­гам” прай­шоў у Ло­еўскім пе­да­га­гіч­ным ка­ле­джы. Гас­па­да­ры пры­малі гас­цей з пя­ці ра­ё­наў: Бра­гін­ска­га, Ель­ска­га, Лель­чыц­ка­га, На­раў­лян­ска­га, Хой­ніц­ка­га — звыш 120 школь­нікаў.

Gomelskaya Pravda - - ЗНАНИЕ — СИЛА - Та­ма­ра КРУЧЭНКА

Ра­бя­ты спа­бор­ні­чалі ў ча­ты­рох на­мі­на­цы­ях: пі­салі са­чы­ненне на тэму “Усё па­чы­на­ец­ца з на­стаўніка”, скла­далі аўтар­скія вер­шы “Настаўніку я пры­свя­чаю гэтыя рад­кі”, ма­ля­валі пла­ка­ты, ра­білі фо­та­ка­ла­жы “Мой лю­бі­мы на­стаўнік”, а так­са­ма від­эа­ролікі “На­стаўнік у маім жыц­ці”.

Ад­мет­на, што ў кон­кур­се бы­лі зад­зей­ні­ча­ны прад­стаўнікі ча­ты­рох па­ка­лен­няў: вет­эра­ны пе­да­га­гіч­най пра­цы, вы­клад­чы­кі і на­вуч­эн­цы пед­ка­ле­джа, школь­нікі. Пе­ра­мож­ца­мі прызналі фак- тыч­на ўсіх: ды­п­ло­мы ат­ры­малі як аўта­ры леп­шых ра­бот, так і ўсе, хто пры­ехаў у га­ра­док на Дня­п­ры, каб паўд­зель­ні­ча­ць у ўслаў­лен­ні пра­цы пе­да­го­га, да­з­нац­ца пра пер­спек­ты­вы так важ­най для гра­мад­ства пра­фесіі. А яш­чэ і пазна­ё­міц­ца з твор­час­цю на­ву- чэн­цаў і вы­пуск­нікоў ка­ле­джа, іх наву­ко­ва- даслед­чай дзей­на­сцю на ар­гані­за­ва­ных пад­час кон­кур­су вы­ста­вах. Ці­ка­вас­ць вы­кліка­ла і ак­цыя мяс­цо­вых ва­лан­цё­раў “Патра­ба­ван­ні да су­час­на­га на­стаўніка”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.