Пад­зя­ка

Gomelskaya Pravda - - КАЛЕИДОСКОП - Лілія Уладзіміраўна Краў­чан­ка, чы­тач­ка і пад­пісчы­ца “ГП” з Хой­нікаў

Вы­каз­ваю шчы­рую пад­зя­ку на­стаўні­цам па­чат­ко­вых кла­саў СШ № 3 г. Хой­нікі Раі­се Улад­зі­міраўне Ла­зо­вік і На­тал­лі Ера­фе­еўне Кас­ц­ю­ч­эн­ка за пра­фесія­налізм, чул­лі­вас­ць, са­ма­ад­да­на­сць, ад­но­сі­ны да сваіх вы­ха­ван­цаў.

З па­ва­гай,

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.