Моў­ны кліч

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

У Го­мелі пра­вод­зіц­ца на­бор дзя­цей у гур­ток бе­ла­рус­кай мо­вы. Пла­ну­ец­ца ства­ры­ць дзве групы да­школь­на­га і ма­лод­ша­га школь­на­га ўз­рос­ту. Уз­ро­вень ва­ло­дан­ня мо­вай зна­ч­эн­ня не мае, дзе­ці бу­ду­ць у гуль­ня­вой фор­ме баві­ць час па- бе­ла­рус­ку. Ма­лод­шыя школь­нікі ак­ра­мя гуль­няў ат­ры­ма­ю­ць ве­ды па гісто­рыі, мо­ве і куль­ту­ры Бе­ла­русі. Ба­ць­кі дзе­так да­школь­на­га ўз­рос­ту му­ся­ць пры­сут­ні­ча­ць на кур­сах. “Та­ва­ры­ства бе­ла­рус­кай мо­вы не пер­шы год зма­га­ец­ца за ствар­энне бе­ла­рус­ка­моў­най групы ў Го­мелі, — рас­ка­за­ла вя­ду­чая гурт­ка Але­ся Аўла­севіч. — Ра­зам з гэтым мы хо­чам пра­даставі­ць дзе­цям маг­чы­мас­ць не ча­ка­ць з’ яў­лен­ня групы, а ўжо за­раз вы­ву­ча­ць бе­ла­рус­кую мо­ву, удзель­ні­ча­ць у гуль­нях, ма­ля­ва­ць, вучыц­ца і разві­вац­ца”. Каб тра­пі­ць у гур­ток, тр­э­ба за­поўні­ць ан­ке­ту на сай­це kli4nik. info і ча­ка­ць за­пра­ш­эн­ня.

Вік­то­рыя КАШПУР

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.