Вір­ту­аль­ная экс­кур­сія ў школь­ны му­зей

Gomelskaya Pravda - - ИНТЕРЕСЫ - Свят­ла­на ШАКАЛЯН

Дзе­вя­ціклас­нік Жы­ткавіц­кай сяр­эд­няй шко­лы № 1 Ар­тур Са­ро­кін ства­рыў сайт му­зея Міко­лы Га­мол­кі, што пя­ць год та­му ад­кры­ў­ся ў на­ву­чаль­най уста­но­ве.

Як вя­до­ма, бе­ла­рус­кі пісь­мен­нік у свой час скон­чыў пер­шую шко­лу рай­ц­эн­тра. Да­ве­дац­ца пра жыц­цё і дзей­на­сць зна­ка­мі­та­га зем­ля­ка прых­од­зі­ць ня­ма­ла люд­зей. А каб цікаў­ных да род­най гісто­рыі бы­ло яш­чэ больш, ву­чань пры пад­т­рым­цы свай­го на­стаўніка ін­фар­ма­ты­кі Іры­ны Іва­наў­ны Рад­зіеўс­кай вы­ра­шыў па­пу­ляры­за­ва­ць му­зей праз інт­эр­нэт.

Ар­тур даў­но спра­буе свае сі­лы ў рас­пра­цоў­цы вір­ту­аль­ных ста­ро­нак і вэб- ды­зайне. Яго ра­бо­та па ствар­эн­ні сай­та “Ме­ма­ры­яль­ны му­зей Міко­лы Га­мол­кі” ле­тась удзель­ні­ча­ла ў ра­ён­най даслед­чай кан­фер­эн­цыі “Інт­элект бу­дучы­ні”. А дня­мі ста­ла вя­до­ма, што пра­ект юна­ка за­няў ІІІ мес­ца ў аб­лас­ным кон­кур­се “Камп’ ютар. Адукацыя. Інт­эр­нэт.”

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.