УЛЫБНЕМСЯ

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

Ба­буш­ка спра­ши­ва­ет внуч­ку: — Как пе­ту­шок го­во­рит? — Ку- ка- ре- ку! — Как ко­ров­ка го­во­рит? — Му- у- у- у- у- у- у! — Как ля­гуш­ка го­во­рит? Галоўны рэдактар БЯСПАЛЫ

Сяр­гей Мі­хай­лавіч на­име­но­ва­ний элек­тро­тех­ни­че­ской про­дук­ции — Ква- ква! — Как ко­зоч­ка го­во­рит? — Ме- е- е- е- е- е! — Как хрю­ша го­во­рит? — Спо­кой­ной но­чи, де­воч­ки и маль­чи­ки. Га­зе­та вы­ход­зі­ць па ча­ц­вяр­гах. Па­свед­чанне аб рэ­гістра­цыі № 624 вы­дад­зе­на Мiнiст­эр­ствам iн­фар­ма­цыi Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь 27.08.2009 г. Га­зе­та ад­дру­ка­ва­на ў ААТ “По­ле­с­пе­чать”: г. Го­мель, вул. Ле­пя­шын­ска­га, 1. Пад­пі­са­на ў друк 9 са­кавіка ў 17.00. За­каз 304. Аб’ ём дру­ка­ва­ных ар­ку­шаў — 8.

ОПТ И РОЗ­НИ­ЦА г. Го­мель, ул. Шилова, 4, к. 4 Вос­ход Солн­ца — 7.24, за­ход — 18.51. Дол­го­та дня — 11.27. Лу­на 10 мар­та — в Овне, 11 мар­та — в Тель­це. Небла­го­при­ят­ные дни в мар­те: 15, 23.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.