Узна­га­ро­ды

Gomelskaya Pravda - - ЦЕНТР -

За вы­со­кі пра­фесія­налізм, узор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў, ак­ты­ў­ны ўд­зел у гра­мад­скім жыц­ці Ука­зам Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь узна­га­род­жа­ны ме­да­лём “За пра­цоў­ныя за­слу­гі” ПРЫВАЛАЎ Улад­зі­мір Аляк­сандравіч — на­мес­нік стар­шы­ні аб­л­вы­кан­ка­ма.

За ак­тив­ное уча­стие в об­ще­ствен­но­по­ли­ти­че­ской жиз­ни стра­ны Пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь объ­явил Бла­го­дар­ность:

БЕСПАЛОМУ Сер­гею Ми­хай­ло­ви­чу — глав­но­му ре­дак­то­ру ком­му­наль­но­го уни­тар­но­го пред­при­я­тия “Ре­дак­ция га­зе­ты “Го­мель­ская праў­да”; КИРИЧЕНКО Пет­ру Алек­се­е­ви­чу — пред­се­да­те­лю Го­мель­ско­го гор­ис­пол­ко­ма; РОЖКОВУ Дмит­рию Алек­сан­дро­ви­чу — на­чаль­ни­ку глав­но­го управ­ле­ния ор­га­ни­за­ци­он­но- кад­ро­вой ра­бо­ты обл­ис­пол­ко­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.