Шыц­цё як жыц­цё

Gomelskaya Pravda - - ЗАКОН - Пят­ро ЦАЛКА

У філія­ле Вет­каўска­га му­зея ста­ра­абрад­ніцтва і бе­ла­рус­кіх тра­ды­цый імя Ф. Р. Шк­ля­ра­ва ад­кры­ла­ся вы­ста­ва ра­бот Свят­ла­ны Ба­раз­ны ў сты­лі пэч­ворк. Свят­ла­на да­волі доў­гі час зай­ма­ец­ца тэхні­кай ла­пі­ка­ва­га шыц­ця. Ста­рыя су­кен­кі, паліто, на­гаві­цы, спад­ні­цы, што “за­хлам­ля­ю­ць” на­шы ша­фы, яна па- май­ст­эр­ску пе­рат­ва­рае ў шэд­эў­ры інт­эр’ ер­на­га дэко­ру. Мно­гія рэчы мо­гу­ць слу­жы­ць як уты­літар­най рэч­чу ( сур­вэт­кі пад га­ра­чае, пле­ды, касме­тыч­кі, па­ду­шач­кі), так і вар­тым упры­го­жан­нем для ка­на­пы ці цэла­га до­ма. Аўтар зд­зіў­ляе сваім па­чуц­цём гу­сту і све­таўс­пры­ман­ня. Аса­бістае зна­ём­ства му­зея са Свят­ла­най Геор­гіеў­най да­з­ва­ляе сц­вяр­джа­ць, што яна ад­чу­вае не толь­кі ко­ле­ра­вую га­му і фак­ту­ру мат­э­ры­я­лаў, але і ча­ла­ве­ка, для яко­га шы­ец­ца тая ці ін­шая рэч. На вы­ста­ве мож­на па­ба­чы­ць ка­ля паў­сот­ні аўтар­скіх ра­бот.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.