Зноў пры­ля­це­ла чы­рач­ка

Gomelskaya Pravda - - ГОД КУЛЬТУРЫ - Іры­на ГЛУШЭЦ, ме­тадыст па эт­на­гра­фіі і фальк­ло­ру аб­лас­но­га цэн­тра на­род­най твор­час­ці Фо­та Але­га БЕЛАВУСАВА

Пад­час сё­лет­ня­га свя­тка­ван­ня, якое вы­па­ла на 13 са­кавіка, у То­не­жы пра­вод­зілі зі­му, палілі яе пуд­зі­ла на во­гніш­чы, гу­калі вяс­ну. Ад­мет­на­сць мяс­цо­ва­га свя­та — тра­ды­цый­нае пе­чы­ва ў вы­гляд­зе птуш­кі- чы­рач­кі, ад якой і ат­ры­маў на­зву сам аб­рад, ста­ра­жыт­ныя аб­ра­да­выя спе­вы, ка­ра­го­ды і гуль­ні, ка­чанне з га­ры, а так­са­ма елач­ка, якую пад пес­ні спа­чат­ку ўпры­го­жы­лі, а на­пры­кан­цы за­ма­ца­валі на са­мым вы­со­кім др­э­ве на ўз­вы­ш­шы ка­ля вё­скі.

Не­паўтор­на­сць свя­та ста­ла ас­но­вай та­го, што ў студ­зені гэ­та­га го­да Беларуская рэс­пуб­лі­кан­ская наву­ко­ва- ме­та­дыч­ная ра­да па пы­тан­нях гісто­ры­ка- куль­тур­най спад­чы­ны пры Мініст­эр­стве куль­ту­ры пад­т­ры­ма­ла пра­па­но­ву аб пры­дан­ні аб­ра­ду гу­кан­ня вяс­ны “Чы­рач­ка” ста­ту­са немат­э­ры­яль­най гісто­ры­ка- куль­тур­най каш­тоў­на­сці Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь. Ку­ра­та­рам аб­ра­ду прызна­ча­ны Го­мель­скі аб­лас­ны цэнтр на­род­най твор­час­ці, пры непа­ср­эд­ным удзе­ле яко­га пад­рых­та­ва­на да­ку­мен­та­цыя.

Што­год у апош­ні дзень Мас­леніч­на­га тыд­ня ў агра­га­рад­ку То­неж Лель­чыц­ка­га ра­ё­на ад­зна­ча­ю­ць свя­та “Чы­рач­ка”.

Пуд­зі­ла Зі­мы і елач­ка — га­лоў­ныя ат­ры­бу­ты свя­та

“Ой, гу, вяс­на, ой, гу, крас­на”, — спя­ва­ю­ць жан­чы­ны

“Ой, чы­роч­ко, пта­ш­эч­ко,

не за­ле­тай да­леч­ко”

Ма­рыя Кон­дзік упры­гож­вае ка­ня квет­ка­мі

Развітанне з зі­мой

Уд­зель­ні­ца свя­та Ва­лян­ці­на Чар­ны­ш­э­віч

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.