З днём на­ра­дж­эн­ня!

Gomelskaya Pravda - - КАЛЕИДОСКОП - Сяб­ры

Рэчыц­ка­га ка­зач­ніка, чле­на Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі Ана­то­ля КАРАЛЕНКУ шчы­ра він­шу­ем з 80- годдзем! Зы­чым зда­роўя, шчас­ця, ра­дас­ці! Ня­хай, як наф­та род­най зям­лі, бу­ду­ць невы­ч­эрп­ны­мі твае каз­кі, Ана­толь За­ха­равіч!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.