З ці­ка­вас­цю да зем­ля­коў

Gomelskaya Pravda - - ГОД КУЛЬТУРЫ - Т. ВІКТАРАВА

У школь­ных біб­ліят­э­ках Го­мельш­чы­ны пра­вод­зяц­ца ме­ра­пры­ем­ст­вы, пры­мер­ка­ва­ныя да юбіле­яў на­род­ных пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі, пісь­мен­нікаў- су­час­нікаў, пра­ход­зя­ць су­стр­эчы з літа­ра­та­ра­мі.

Як па­ве­да­мі­ла біб­ліят­экар го­мель­скай СШ № 55 Але­на Рэ­вя­нок, у фон­дзе скар­бон­кі звыш 12 ты­сяч кніг ма­стац­кай літа­ра­ту­ры. А яш­чэ амаль 26 ты­сяч пад­руч­нікаў. Вы­пі­сва­юц­ца пе- ры­я­дыч­ныя вы­дан­ні, у тым ліку і “Го­мель­ская праў­да”. Дзеці вель­мі ці­ка­вяц­ца кні­га­мі на­шых зем­ля­коў, рэц­эн­зія­мі на іх твор­час­ць, з за­да­валь­нен­нем прых­од­зя­ць на су­стр­эчы з пісь­мен­ні­ка­мі. Тут пла­ну­ю­ць ар­гані­за­ва­ць су­стр­эчы з Аляк­се­ем Быч­ко­вым, Ба­ры­сам Ка­ва­лер­чы­кам, Мі­хаі­лам Бол­су­нам і ін­шы­мі літа­ра­та­ра­мі. Біб­ліят­эка яш­чэ і сво­е­а­саб­лі­вая твор­чая май­ст­эр­ня, дзе нека­то­рыя ра­бя­ты ў воль­ны час зай­ма­юц­ца са­ма­роб­ка­мі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.