Уз­на­га­ро­ды

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

За на­ра­дж­энне і вы­ха­ванне пя­ці і больш дзя­цей Ука­зам Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ор­д­энам Ма­ці ўз­на­га­род­жа­ны:

АКУНЕЦ Ма­ры­на Сця­па­наў­на — кам­плек­тоўш­чык ААТ “Ма­зыр­ская швей­ная фаб­ры­ка “На­д­экс”; ВАРАБ’ ЕВА Люд­мі­ла Ле­ані­даў­на — хат­няя гас­пады­ня, г. Ма­зыр; ГАПЯК Іры­на Яра­сла­ваў­на — ра­бот­ні­ца Лель­чыц­ка­га ра­ён­на­га спа­жы­вец­ка­га та­ва­ры­ства; ІНДРЫЛЮНАС Ма­ры­на Вік­та­раў­на — праві­зар- рэц­эп­тар апт­экі № 201 г. Жлобі­на; КУПРАЦЭВІЧ Галі­на Данілаў­на — хат­няя гас­пады­ня, а/ г Дуб­ро­ва Жы­ткавіц­ка­га ра­ё­на; КУПРАЦЭВІЧ На­тал­ля Данілаў­на — ра­бот­ні­ца дзяр­жаў­най уста­но­вы аду­ка­цыі “Дуб­роўская сяр­эд­няя шко­ла Жы­ткавіц­ка­га ра­ё­на”; КУПРЫЕНКА Яў­генія Сця­па­наў­на — ма­ляр ад­кры­та­га спе­цы­я­лі­за­ва­на­га ўпраў­лен­ня № 183 ААТ “Ма­зыр­прам­буд”; МАЖУГА Іры­на Аляк­сандраў­на — хат­няя гас­пады­ня, Цэн­траль­ны ра­ён г. Го­ме­ля; МАХНАЧ Іры­на Ана­то­льеў­на — ка­ар­ды­на­тар групы вы­піскі і ўліку та­ва­ры­ства з аб­ме­жа­ва­най ад­каз­на­сцю “Піў­ны рад”; МЕЛЯШЧЭНЯ Тац­ця­на Ада­маў­на — апе­ра­тар ма­шын­на­га да­ен­ня ААТ “Пры­ба­лавічы” Лель­чыц­ка­га ра­ё­на; РАМАНЮК Ка­цяры­на Улад­зі­міраў­на — ста­ноч­нік ААТ “Го­мель­др­эў”; РУДАЯ Тац­ця­на Ана­то­льеў­на — хат­няя гас­пады­ня, г. Ма­зыр; ЦІШКЕВІЧ Эла Мі­хай­лаў­на — вя­дучы эка­на­міст дзяр­жаў­най пры­ро­да­а­хоў­най наву­ко­ва- даслед­чай уста­но­вы “Па­лескі дзяр­жаў­ны ра­ды­я­цый­на- эка­ла­гіч­ны за­па­вед­нік”, г. Хой­нікі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.