Якое ж се­на без хр­эну

Gomelskaya Pravda - - СПАДЧЫНА - Люд­мі­ла МЕЛЬНІКАВА Фота Аляк­сея ГЕРАСІМЕНКІ

У гэты дзень ста­ра­сель­цы збі­ра­юц­ца ў ка­ра­год ка­ля До­ма куль­ту­ры, дзе­ляц­ца на дзве групы і ра­зы­ход­зяц­ца па ба­ках. Ад­на група ід­зе на “Вя­лікд­зень”, а дру­гая — на “Ка­на­плёўку”. На пля­чах ня­су­ць ко­сы, граб­лі, ві­лы.

Ся­род ся­лян бы­туе та­кое мер­ка­ванне: чыя група больш, у та­го се­на буд­зе леп­шым. З пес­ня­мі “Мы на се­на ід­зём, мы на но­вае…” жан­чы­ны пра­ход­зя­ць свой агра­га­ра­док. Свя­точ­нае шэс­це вяр­та­ец­ца да До­ма куль­ту­ры, у якім ды­р­эк­тар Ала Мас­ка­лен­ка, кіраўнік на­род­на­га фальк­лор­на­га ан­сам­бля “Рэ­чань­ка” Ан­тані­на Бол­ба­са­ва і яго ўд­зель­ні­цы ста­вя­ць вяд­ро з зям­лёй. У ім “вы­рош­ч­ва­ю­ць хр­эн”. Ва­кол вод­зя­ць ка­ра­год і пя­ю­ць пес­ню: “Ой, хр­эн, ты мой хр­эн, са­да­вой, яра­вой…”

Да­лей удзель­нікі ка­ра­го­ду про­ся­ць ку­ма да­ць хр­эну. Ён га­во­ры­ць:

— Не, не дам, яшчэ не вы­рас. Так ста­ра­сель­цы пя­ю­ць тры Удзель­нікі аб­ра­ду “Ка­ра­год се­на”

У агра­га­рад­ку Ста­рое Ся­ло Вет­каўска­га ра­ё­на на дру­гі дзень Вя­лікад­ня прай­шоў аб­рад “Ка­ра­год се­на”.

ра­зы, па­куль “хр­эн не вы­рас”. На­пры­кан­цы гуль­ні зноў звяр­та­юц­ца да ку­ма “да­ць хр­эну”: — Кум, дай хр­эну! — Бяры­це хр­эн, ён ужо вы­рас вя­лікі.

— Раз ён вы­рас, то к хр­эну павін­на бы­ць і мя­са!

— Буд­зе і мя­са, буд­зе і са­ла, буд­зе і хр­эн!

Пас­ля гэтых слоў удзель­нікі аб­ра­ду па­чы­на­ю­ць спя­ва­ць на­род­ныя пес­ні, пры­пе­ўкі, з ве­рай і над­зе­яй на доб­ры ўра­джай, на до­брае се­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.