Тан­цу­ю­ць усе

Gomelskaya Pravda - - 9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ - Але­ся ЯЧЫЧЭНКА

З на­го­ды Між­на­род­на­га дня тан­ца ў га­рад­скім цэн­тры куль­ту­ры прай­шоў кан­ц­эрт “Тан­ца­валь­ная пла­не­та”. На ім вы­сту­пілі тан­ца­валь­ныя ка­лек­ты­вы цэн­траў твор­час­ці дзя­цей і мо­лад­зі Хой­нікаў і Бра­гі­на. Як за­ў­сё­ды шы­коў­на і за­ў­зя­та тан­ца­валі на сцэне дзяў­ча­ты з “Драй­ва” і “Кас­ка­да”, свае здоль­на­сці дэ­ман­стра­ва­ла ма­лод­шая група “Драй­ва”, ра­да­валі шчы­рым і ста­ран­ным вы­ка­нан­нем са­мыя ма­лень­кія — дзяўчын­кі і хлоп­чы­кі з “Вя­сёл­кі”. Рэпер­ту­ар хой­ніц­кіх тан­ца­валь­ных ка­лек­ты­ваў што­год шы­рыц­ца і ўз­ба­га­ча­ец­ца. Не за­бы­ва­ю­ць ар­ты­сты па­кла­па­ціц­ца пра ўбо­ры: для вы­ступ­лен­ня но­выя кас­цю­мы тан­цо­рам па­шы­ла ад­на з салістак “Кас­ка­да” Л. Па­ла­мо­шы­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.