Прыз у сту­дыю

Gomelskaya Pravda - - НАСУЩНОЕ -

ГОМЕЛЬ. Пры аддзя­лен­ні ва­каль­ных спе­ваў у Го­мель­скім ка­ле­джы імя Са­ка­лоўска­га ня­даў­на ство­ра­на сту­дыя эст­рад­на-ва­каль­на­га ма­стацтва. Яе ўзна­чаль­вае пе­да­гог пер­шай каэ­го­рыі па ва­ка­лу, спе­цы­я­ліст са шмат­га­до­вым во­пы­там ра­бо­ты На­тал­ля Ско­пі­ча­ва. Боль­шас­ць яе вы­ха­ван­цаў у да­лей­шым сваё жыц­цё звя­за­лі з ма­стацтвам, з’яў­ля­юц­ца пры­зё­ра­мі і лаўр­эа­та­мі пр­э­с­тыж­ных кон­кур­саў, якія пра­ход­зілі ў Мін­ску, Кіе­ве, Ял­це, Пе­цяр­бур­зе, ін­шых га­ра­дах рэс­пуб­лікі і бліз­ка­га за­меж­жа. І за­раз сту­дыю на­вед­ва­ю­ць та­ле­навітыя ма­лень­кія га­мяль­чане.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.