Лес­ной бес­по­ря­док,

или Ре­чиц­кие ар­хи­ви­сты сде­ла­ли все что смог­ли

Gomelskaya Pravda - - СУББОТНЯЯ ПОЧТА -

“Во­сен­ню мі­ну­ла­га го­да ва­кол вё­скі Се­рабран­ка, што ў Ра­га­чоўскім ра­ёне, бы­ло вы­се­ча­на шмат ле­су. Яго вы­ку­пілі і вы­вез­лі. А вось пры­бра­ць за са­бой ніх­то не зда­га­даў­ся: ні мяс­цо­вы ляс­гас, ні Свер­жан­с­кае ляс­ніцтва, ні тыя, хто гэты лес піла­ваў. Па да­ро­зе на Свер­жань, адра­зу за во­зе­рам, няём­ка гляд­зе­ць на лес. Усю­ды го­ры рас­кі­да­на­га ла­мач­ча. Нель­га не толь­ко пра­е­ха­ць, але і прай­с­ці. Бу­ду­ць люд­зі еха­ць на мо­гіл­кі ў вёс­ку Ра­ку­ці­на, а там да­ро­га зусім за­ва­ле­на дры­з­зем.

У вёс­ку Свер­жань так­са­ма ед­зе шмат люд­зей да святой кры­ні­цы. Усе звяр­та­ю­ць ува­гу на ла­мач­ча. Со­рам­на за та­кую без­гас­па­дар­лі­вас­ць! Калі ў ра­бот­нікаў ле­су ня­ма маг­чы­мас­ці на­вес­ці па­ра­дак, то мож­на звяр­нуц­ца да мяс­цо­ва­га на­сель­ніцтва з та­кой пра­па­но­вай. Люд­зі на­рых­ту­ю­ць са­бе дро­вы, а ў ле­се стане чы­с­цей”. З па­ва­гай, Над­зея Іва­наў­на.

“В ап­ре­ле 1986 го­да наш зо­наль­ный го­су­дар­ствен­ный ар­хив в Ре­чи­це об­слу­жи­вал и со­сед­ние рай­о­ны — Бра­гин­ский, Ло­ев­ский и Хой­ник­ский. Лю­ди тру­ди­лись в непро­стых усло­ви­ях, чест­но вы­пол­няя про­фес­си­о­наль­ный долг и свою ра­бо­ту. Де­ла­ли все что мог­ли. За 1986 год ра­бот­ни­кам ар­хи­ва уда­лось со­брать ар­хив­ные документы из мно­гих вы­се­лен­ных и за­хо­ро­нен­ных де­ре­вень.

Эти уни­каль­ные документы, спа­сен­ные в те тра­ги­че­ские вре­ме­на, сей­час ак­тив­но ис­поль­зу­ют­ся. За­про­сы при­хо­дят из всех угол­ков быв­ше­го Со­ю­за, ку­да бы­ли от­се­ле­ны или пе­ре­еха­ли к сво­им род­ствен­ни­кам на­ши зем­ля­ки. Гео­гра­фия за­про­сов са­мая раз­но­об­раз­ная: Крас­но­дар, Кок­че­тав, Те­мир­тау, Москва, Санкт-Пе­тер­бург, Чер­ни­гов, Бы­хов, Жлобин. В по­за­про­шлом го­ду, на­при­мер, в ар­хив об­ра­ти­лись 763 че­ло­ве­ка, в про­шлом — 616, в пер­вом квар­та­ле ны­неш­не­го го­да — 216 че­ло­век. Ты­ся­чи граж­дан смог­ли най­ти све­де­ния о сво­ей ра­бо­те, вос­ста­но­вить го­ды ста­жа, офор­мить документы на пен­сию.

О ра­бо­те ре­чиц­ких ар­хи­ви­стов, про­де­лан­ной в те го­ды, прак­ти­че­ски ни­кто не зна­ет. Мы ви­де­ли и сле­зы, и люд­ское го­ре. Всем, кто при­нял уча­стие в лик­ви­да­ции по­след­ствий ка­та­стро­фы на Чер­но­быль­ской АЭС, низ­кий по­клон. Всем по­гиб­шим ге­ро­ям Чер­но­бы­ля веч­ная па­мять”.

Та­тья­на Ада­мо­вич, участ­ник лик­ви­да­ции ава­рии на ЧАЭС, ве­те­ран тру­да, по­чет­ный ар­хи­вист Бе­ла­ру­си.

“Недав­но от­ме­ти­ла свой юби­лей моя быв­шая же­на Оль­га Фе­до­ров­на Ко­ча­но­ва. Про­жи­ли мы вме­сте 14 лет. Бы­ло за это вре­мя и хо­ро­шее, и пло­хое. Но пло­хое за­бы­лось, пом­нит­ся хо­ро­шее. Пре­кло­ня­юсь пе­ред ее тру­до­лю­би­ем и тер­пе­ни­ем. Она все­гда бы­ла для де­тей лю­бя­щей ма­мой, а те­перь еще и за­бот­ли­вая ба­буш­ка. Хочу по­же­лать здо­ро­вья, хо­ро­ше­го на­стро­е­ния и добра — пусть судь­ба не ску­пит­ся на при­ят­ные по­дар­ки”.

Вла­ди­мир Цей­ко, поч­то­вое от­де­ле­ние Мо­ро­зо­ви­чи, Бу­да-Ко­ше­лев­ский рай­он.

“Ха­це­ла­ся б са­мыя шчы­рыя і сар­д­эч­ныя сло­вы пад­зя­кі вы­ка­за­ць у ад­рас ста­ран­ных і аба­яль­ных су­пра­цоўніц аддзя­лен­ня пашто­вай су­вязі № 1 Хой­ніц­ка­га ра­ён­на­га ву­з­ла су­вязі Алесі Гаўрыль­чык, Але­ны Чэ­кан, На­тал­лі Ха­да­сок і ін­шых ра­бот­ніц на ча­ле з кіраўніком Люд­мілай Ка­сат­кі­най. Гэта вет­лі­выя, так­тыч­ныя, кам­пет­энт­ныя, ад­да­ныя сва­ей спра­ве пра­ца­ўні­цы. Кож­ны дзень вы­кон­ва­ю­ць ты­сячы роз­ных служ­бо­вых аба­вяз­каў, аб­слу­гоў­ва­ю­чы жы­ха­роў мікра­ра­ё­на Юбілей­ны. Зда­роўя, шчас­ця, зд­зяйс­нен­ня свет­лых мар і по­спе­хаў у аса­бі­стым жыц­ці, мілыя дзяў­ча­ты!” Люд­мі­ла Краў­чан­ка, жы­хар­ка г. Хой­нікі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.