30 мі­льяр­даў руб­лёў по­спе­ху

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

КАЛІНКАВІЧЫ. Мяс­цо­вае прад­пры­ем­ства мелія­ра­цый­ных сіст­эм за­ня­ло пер­шае мес­ца па вы­ні­ках спа­бор­ніцтва за 2015 год у сіст­эме “Го­мель­мелія­вод­га­са”. Тут вы­ка­на­на ра­бот і пас­луг больш чым на трыц­ца­ць мі­льяр­даў руб­лёў, што знач­на вы­ш­эй ле­таш­ня­га па­каз­чы­ка. Доб­рыя і ін­шыя вы­твор­ча­э­ка­на­міч­ныя па­каз­чы­кі. На­прыклад, рэн­та­бель­на­сць амаль двац­ца­ць пра­ц­эн­таў. Як па­ве­дам­ляе ге­не­раль­ны ды­р­эк­тар га­лаў­но­га прад­пры­ем­ства Васіль Бру­невіч, і сё­ле­та калін­кавіц­кія мелія­ра­та­ры пра­цу­ю­ць эфек­ты­ў­на, тры­ва­ла ўт­рым­лі­ва­ю­ць пер­шын­ство ў “Го­мель­мелія­вод­га­се”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.