Но­вая зям­ля

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ЖЫТКАВІЧЫ. Сё­лет­няй вяс­ной мяс­цо­вае прад­пры­ем­ства мелія­ра­ты­ў­ных сіст­эм пе­ра­да­ла КСУП “Ко­лен­скае” 50 гек­та­раў аб­ноў­ле­ных зем­ляў. Ле­тась для гэтай гас­па­дар­кі рэ­кан­стру­я­валі 250 гек­та­раў па­сяў­ных плош­чаў. Уся­го на пра­ця­гу мі­ну­ла­га го­да вяс­коў­цы ат­ры­малі ад мелія­ра­та­раў амаль 800 гек­та­раў зем­ляў, на якіх вы­рош­ч­ва­юц­ца зер­не­выя, кар­ма­выя, ін­шыя сель­гас­куль­ту­ры. Па сло­вах ды­р­эк­та­ра ПМС Вік­та­ра Па­лу­я­на­ва, мелія­ра­ва­ныя зем­лі зай­ма­ю­ць у ра­ёне 75% і да­ю­ць ста­біль­ныя ўра­джаі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.