Ме­ню для вы­дат­нікаў

Пра­ект “Мой лад жыц­ця сён­ня — маё зда­роўе і по­спех за­ўт­ра!” рэалі­зу­ец­ца на ба­зе Го­мель­ска­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта імя Ф. Ска­ры­ны.

Gomelskaya Pravda - - НОВОСТИ РЕГИОНА - Кры­с­ці­на БАНДУРЫНА

Іні­цы­я­та­рам вы­сту­пі­ла кіраўніцтва ГДУ пры пад­т­рым­цы праф­ка­ма студ­эн­таў. За­дум­ка ажыц­цяў­ля­ец­ца ў су­пра­цоўніц­тве з аб­лас­ным цэн­трам гі­гіе­ны, эпід­эмія­ло­гіі і гра­мад­ска­га зда­роўя. Пры непа­ср­эд­ным удзе­ле за­гад­чы­ка аддзе­лам гра­мад­ска­га зда­роўя Люд­мі­лы Со­ба­ле­вай рас­пра­ца­ва­на “зда­ро­вае ме­ню” для студ­эн­таў. Пра­гра­му псі­ха­ла­гіч­на­га су­пра­ва­д­ж­эн­ня пад дэ­ві­зам “За здаровы лад жыц­ця” пад­рых­та­валі су­пра­цоўнікі ка­фед­ры са­цы­яль­най і пе­да­га­гіч­най псі­ха­ло­гіі на ча­ле з за­гад­чы­кам Тац­ця­най Ша­ц­юк.

Пра­ект раз­лі­ча­ны на пе­ры­яд з са­кавіка па сне­жань. Боль­шас­ць ме­ра­пры­ем­стваў на­кіра­ва­на на вы­пра­цоўку ра­зу­мен­ня каш­тоў­на­сці ўлас­на­га зда­роўя і ат­ры­манне студ­эн­та­мі неаб­ход­ных ве­даў па нека­то­рых хва­ро­бах і правіль­ным хар­ча­ван­ні пры іх.

Для ўд­зе­лу адабралі пер­ша­курс­нікаў, што ма­ю­ць храніч­ныя за­хво­рван­ні страўніка і сар­д­эч­на-са­суд­зістай сіст­эмы. Пер­шыя вы­нікі пра­ек­та пла­ну­ец­ца пад­вес­ці ў снеж­ні на ас­но­ве дад­зе­ных паўтор­на­га ме­ды­цын­ска­га агля­ду.

Дар­эчы, ід­эю для ГДУ пад­ка­заў ана­ла­гіч­ны пра­ект, які прай­шоў пас­пя­хо­вую апра­ба­цыю ў Мін­скім дзяр­жаў­ным лінг­ві­стыч­ным універ­сіт­эце. Па­між на­ву­чаль­ны­мі ўста­но­ва­мі на­ла­д­жа­на інт­эрак­ты­ў­нае ўза­е­мад­зе­янне па аб­ме­ну во­пы­там.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.