Дані­на па­ва­гі да моў­най спад­чы­ны

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА - Стар­шы­ня аб­лас­но­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта Улад­зі­мір ДВОРНІК

Да­ра­гія сяб­ры! Шчы­ра він­шую ўсіх жы­ха­роў воб­лас­ці з Днём бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства.

Свята гэтае на­бы­вае асаб­лі­вае гу­чанне ў Год культуры, калі мы звяр­та­ем­ся да ду­хоў­ных кры­ніц на­ша­га на­ро­да. Уво­гу­ле, куль­ту­ра — над­зей­ны пад­му­рак за­ма­ца­ван­ня між­на­цы­я­наль­на­га мі­ру і зго­ды, гра­мад­ска­га ад­зін­ства і пат­ры­я­тыз­му.

Шмат­лікія свя­точ­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы, што прой­ду­ць у сё­лет­няй сталі­цы Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства — Ра­га­чо­ве, ста­ну­ць дані­най глы­бо­кай па­ва­гі да на­шай ба­га­тай моў­най спад­чы­ны і чар­го­вым до­ка­зам та­го, што і ў гэтае ім­клі­вае ста­годдзе развіц­ця ін­фар­ма­цый­ных тэхна­ло­гій кні­га па-ра­ней­ша­му за­ста­ец­ца неад’ем­ным ат­ры­бу­там на­ша­га паў­сяд­зён­на­га жыц­ця.

Уп­эў­не­ны, Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства да­па­мо­жа пры­цяг­ну­ць ува­гу на­шых жы­ха­роў, асаб­лі­ва мо­лад­зі, да з’яў і пад­зей на­цы­я­наль­най культуры, за­ахво­ці­ць у чар­го­вы раз звяр­нуц­ца да тво­раў на­шых класікаў і су­час­ных пісь­мен­нікаў.

Ша­ноў­ныя зем­ля­кі! Сар­д­эч­на жа­даю вам зда­роўя, шчас­ця, твор­ча­га на­тх­нен­ня і даб­ра­бы­ту!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.