На­ша да­вед­ка

У ад­па­вед­на­сці з Ука­зам Пр­эзід­эн­та Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства што­год ад­зна­ча­ец­ца ў на­шай краіне ў пер­шую няд­зе­лю ве­рас­ня.

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА -

Тра­ды­цый­на свята пра­вод­зіц­ца ў га­ра­дах — цэн­трах асве­ты, культуры і кні­гад­ру­ка­ван­ня, мес­цах з ба­га­тай гіста­рыч­най спад­чы­най, з які­мі непа­ры­ў­на звя­за­ны жыц­цё і дзей­на­сць сла­ву­тых дзе­я­чаў Бе­ла­русі роз­ных ча­соў.

Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства пра­ход­зіў у на­ступ­ных га­ра­дах Бе­ла­русі:

1994 — По­лацк 1995 — Ту­раў 1996 — На­ва­гру­дак 1997 — Ня­свіж 1998 — Ор­ша 1999 — Пінск 2000 — Заслаўе 2001 — Мс­ціслаў 2002 — Мір 2003 — По­лацк 2004 — Ту­раў 2005 — Ка­мя­нец 2006 — Паста­вы 2007 — Шк­лоў 2008 — Ба­ры­саў 2009 — Смар­гонь 2010 — Хой­нікі 2011 — Ган­ца­вічы 2012 — Глы­бо­кае 2013 — Бы­хаў 2014 — Заслаўе 2015 — Шчучын 2016 — Ра­га­чоў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.