На­векі з на­мі

“Го­мель­ская праў­да” на­га­д­вае, помнікі якім вя­до­мым бе­ла­рус­кім пісь­мен­ні­кам пас­таў­ле­ны ў на­шай воб­лас­ці.

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА -

Са­праўд­нае імя — Іван Лу­ц­э­віч, на­рад­зіў­ся 7 лі­пе­ня 1882 го­да ў фаль­вар­ку Вя­зын­ка Вілей­ска­га па­ве­та ў сям’і аран­да­та­ра. Упер­шы­ню над­ру­ка­ваў верш на бе­ла­рус­кай мо­ве 15 траў­ня 1905 го­да. Аўтар шмат­лікіх збор­нікаў вер­шаў і па­эм, ка­ме­дый і драм, у тым ліку зна­ка­мітай “Паўлін­кі”. Пе­рак­лаў на бе­ла­рус­кую мо­ву “Сло­ва аб пал­ку Іга­ра­вым”. Званне на­род­на­га па­эта БССР ат­ры­маў у 1925 год­зе. Ян­ка Ку­па­ла быў у Го­мелі не­каль­кі разоў: у снеж­ні 1927-га, лю­тым 1930-га і ў кра­савіку 1936 го­да. У 2003 год­зе ў Го­мелі ў го­нар па­эта ўста­ля­валі пом­нік-бюст.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.