Іван МЕ­ЛЕЖ

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА -

На­рад­зіў­ся 8 лю­та­га 1921 го­да ў вёс­цы Глініш­ча Хой­ніц­ка­га ра­ё­на. Па­чы­наў твор­чую дзей­на­сць з вер­шаў. Лаўр­эат літа­ра­тур­най пр­эміі імя Яку­ба Ко­ла­са за ра­ман “Люд­зі на ба­ло­це”, Ленін­с­кай пр­эміі за ра­ма­ны “Люд­зі на ба­ло­це” і “По­дых на­валь­ні­цы”, Дзяр­жаў­най пр­эміі БССР за кні­гу “Жыц­цё­выя кло­па­ты” (пасмя­рот­на). Званне на­род­на­га пісь­мен­ніка БССР пры­сво­е­на ў 1972 год­зе. Пом­нік Ме­ле­жу ўста­ля­валі на яго рад­зі­ме ў 1983 год­зе. У 2010-м у Хой­ні­ках з’явіла­ся скульп­тур­ная кам­пазі­цыя ге­ро­яў ра­ма­на “Люд­зі на ба­ло­це”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.