Ан­др­эй МА­КА­Ё­НАК

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА -

На­рад­зіў­ся 12 ліста­па­да1920 го­да ў вёс­цы Бор­хаў Ра­га­чоўска­га ра­ё­на. Па­чаў дру­ка­вац­ца з 1946-га. Аўтар зна­ка­мітых п’ес, гу­мар­э­с­ак, фе­лье­то­наў, на­ры­саў, пі­саў сц­эна­рыі ма­стац­кіх і да­ку­мен­таль­ных філь­маў, тэле­філь­маў. Лаўр­эат літа­ра­тур­най пр­эміі імя Ян­кі Ку­па­лы за п’есу “Ля­воні­ха на ар­бі­це”, Дзяр­жаў­най пр­эміі БССР імя Яку­ба Ко­ла­са за п’есы “Тры­бу­нал” і “Та­б­лет­ку пад язык”. Ат­ры­маў званне на­род­на­га пісь­мен­ніка БССР у 1977 год­зе. Пом­нік­бюст Ма­ка­ён­ка ўста­ля­валі ў Жу­раві­чах у 2000 год­зе.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.