Іван ША­МЯ­КІН

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА -

На­рад­зіў­ся 30 студ­зе­ня 1921 го­да ў вёс­цы Кар­ма Доб­руш­ска­га ра­ё­на. У час Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны вы­сту­паў у ар­мей­с­кай га­зе­це “Ча­со­вой Се­ве­ра” з на­ры­са­мі і вер­ша­мі. Лаўр­эат Дзяр­жаў­най пр­эміі СССР за ра­ман “Глы­бо­кая плынь”, пр­эміі імя Яку­ба Ко­ла­са за кні­гі “Кры­ні­цы”, “Сэр­ца на да­лоні” і “Тры­вож­нае шчас­це”, літа­ра­тур­най пр­эміі Мініст­эр­ства аба­ро­ны СССР за кні­гу “Ганд­ляр­ка і па­эт. Шлюб­ная ноч”, Дзяр­жаў­най пр­эміі БССР за кі­на­фільм “Вазь­му твой боль”. Стаў на­род­ным пісь­мен­ні­кам БССР у 1972 год­зе. Пом­нік-бюст ад­кры­лі ў 2006 год­зе ў вёс­цы Кар­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.