КРЫЛАТЫЯ ДУМ­КІ

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА -

Жы­вое ў вя­ках бе­ла­рус­кае сло­ва — На­ро­да ду­ша і на­ро­да хва­ла. Ця­бе аб­зы­валі “му­жыц­каю мо­вай”. А нам жа ты мат­чы­най мо­вай бы­ла! А. Ба­чы­ла Не па­кі­дай­це ж мо­вы на­шай бе­ла­рус­кай, каб не ўмёр­лі. Ф. Ба­гу­ш­э­віч Хто не па­мя­тае мі­ну­ла­га, хто за­бы­вае мі­ну­лае — асуд­жа­ны зноў пе­ра­жы­ць яго. Без­ліч разоў.

** *

Ра­бі неча­ка­нае, ра­бі, як не бы­вае, ра­бі, як не робі­ць ніх­то, — і та­ды пе­ра­мо­жаш. У. Ка­рат­кевіч Добра бы­ць у да­ро­зе, якую ты сам са­бе вы­біра­еш. Я. Ко­лас Лаў­ры, перш чым ста­ць імі, бы­лі цер­ня­мі. М. Страль­цоў Жы­ві ў ся­гон­няш­нім дні, каб за­ўтраш­ні стаў тваім! Р. Ба­ра­дулін Ча­ла­век па­мірае, калі стра­ч­вае здоль­на­сць зд­зіў­ляц­ца і за­ха­п­ляц­ца жыц­цём. М. Танк Чу­лы ча­ла­век ніколі спа­кой­ны і шчаслі­вы не буд­зе. Я. Барш­ч­эўскі Люд­зей ра­туе толь­кі ча­ла­веч­на­сць. П. Пан­чан­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.