Жу­раўлі на Па­лес­се ля­ця­ць

Gomelskaya Pravda - - ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА -

Му­зы­ка Іга­ра Лу­чан­ка, сло­вы Але­ся Ста­ве­ра

Са­кавітыя по­жні му­рож­ныя Не за­меніш нічым і нід­зе, І зям­лю, дзе сця­жынач­ка кож­ная У пры­вет­лі­вы дом пры­вяд­зе.

Каб лю­бі­ць Бе­ла­русь на­шу мі­лую, Тр­э­ба ў роз­ных кра­ях па­бы­ва­ць. Зра­зу­ме­еш та­ды, ча­му з вы­раю Жу­раўлі на Па­лес­се ля­ця­ць!

Што ім тыя па­го­ды паўд­нё­выя, Што ім пыш­ны пла­та­на­вы рай, Калі клі­чу­ць іх далі сас­но­выя І азёр­ны ра­бі­на­вы край. Каб лю­бі­ць Бе­ла­русь на­шу мі­лую, Тр­э­ба ў роз­ных кра­ях па­бы­ва­ць. Ра­зу­мею ця­пер, ча­му з вы­раю Жу­раўлі на Па­лес­се ля­ця­ць!

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.