Ра­док да рад­ка, ста­рон­ка да ста­рон­кі

За пя­ць га­доў дзей­на­сці вы­да­вец­кім до­мам “Го­мель­ская праў­да” над­ру­ка­ва­на больш за 70 вы­дан­няў

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ - Але­на АЛЕНЧАНКА

Ся­род іх кні­гі, пры­све­ча­ныя юбілей­ным да­там прад­пры­ем­стваў, тэ­ма­тыч­ныя фо­та­аль­бо­мы­пр­э­зен­та­цыі на­ша­га рэ­гіё­ну, тво­ры го­мель­скіх літа­ра­та­раў, ін­шыя ві­ды палі­гра­фіч­най пра­дук­цыі.

Мно­гія кні­гі шы­ро­ка вя­до­мыя не толь­кі жы­ха­рам воб­лас­ці, але і ін­шых рэ­гіё­наў Бе­ла­русі і за­меж­жа. Да прыкла­ду, фо­та­аль­бом “Го­мельш­чы­на ўнікаль­ная”, над­ру­ка­ва­ны на бе­ла­рус­кай, рус­кай і ан­глій­с­кай мо­вах. Гэта ма­ляўні­чая пр­э­зен­та­цыя Го­мель­скай зям­лі з’яў­ля­ец­ца вы­дат­ным па­да­рун­кам з на­го­ды зна­мя­наль­ных дат, су­венірам для дзе­ла­вых парт­нё­раў, за­меж­ных гас­цей.

Да 70-годдзя Пе­ра­мо­гі ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вайне вы­да­вец­кі дом “Го­мель­ская праў­да” над­ру­ка­ваў кні­гу “Ни­ко­гда не за­бу­дем”. Яна змяш­чае гіста­рыч­ныя мат­э­ры­я­лы і фо­та­да­ку­мен­ты, звя­за­ныя з Го­мель­скай воб­лас­цю, і ста­ла са­праўд­ным да­па­мож­ні­кам для ўсіх, хто ці­кавіц­ца гісто­ры­яй род­на­га краю і ша­нуе под­звіг на­ро­да ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вайне.

Ад­но з апош­ніх вы­дан­няў — фо­та­аль­бом “Го­мель­щи­на. Жизнь по­сле Чер­но­бы­ля”, у якім са­бра­ны ўнікаль­ныя да­ку­мен­ты і фо­та­здым­кі з роз­ных ар­хі­ваў, у тым ліку аса­бі­стых і ся­мей­ных, аб пе­ра­адо­лен­ні са­май страш­най тэхна­ген­най ка­та­стро­фы XX ста­годдзя. На ста­рон­ках аль­бо­ма ад­люстра­ва­ны пер­шыя дні пас­ля ава­рыі, муж­на­сць лікві­да­та­раў, го­рыч ты­сяч пе­ра­ся­лен­цаў, дух на­ша­га на­ро­да, які знай­шоў у са­бе сі­лы згур­та­вац­ца і жы­ць да­лей, адра­джа­ю­чы зра­не­ную “мір­ным ата­мам” зям­лю прод­каў.

У “Го­мель­скай праўд­зе” пра­цу­ю­ць пра­фесій­ныя жур­налі­сты, фа­то­гра­фы, ды­зай­не­ры, стыль­р­э­дак­та­ры. Су­пра­цоўніцтва з дру­кар­ня­мі, якія ма­ю­ць су­час­нае аб­ста­ля­ванне, да­з­ва­ляе ат­рым­лі­ва­ць няз­мен­на вы­со­кую якас­ць палі­гра­фіч­най пра­дук­цыі.

Ці­ка­вая на­ві­на: ад­зін эк­з­эм­пляр аль­бо­ма “Го­мельш­чы­на ўнікаль­ная” ця­пер зна­ход­зіц­ца ў Еўра­пей­скім падразд­зя­лен­ні біб­ліят­экі Кан­гр­э­су ЗША. Яго пе­ра­да­ла аме­ры­кан­скім ка­ле­гам ды­р­эк­тар Го­мель­скай аб­лас­ной універ­саль­най біб­ліят­экі імя У. І. Лені­на Ма­ры­на Ра­фе­е­ва пад­час зна­ём­ства з во­пы­там іх ра­бо­ты. Да­дад­зім, што біб­ліят­эка Кан­гр­э­су — буй­ней­шая ў све­це: у ёй звыш 130 мі­льё­наў ад­зі­нак за­хоў­ван­ня, агуль­ная даў­жы­ня кніж­ных паліц скла­дае амаль 850 кіла­мет­раў. Спад­зя­ем­ся, на­ша кні­га зой­ме на іх дастой­нае мес­ца.

Ма­ры­на Ра­фе­е­ва пе­ра­дае кні­гу “Го­мельш­чы­на ўнікаль­ная” аме­ры­кан­скім ка­ле­гам

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.