За­гучы­ць класіка па-над Пры­пяц­цю

Gomelskaya Pravda - - МОЗАИКА - Свят­ла­на ШАКАЛЯН

Ста­ра­жыт­ны Ту­раў 9 ве­рас­ня ў два­нац­ца­ты раз пры­ме свя­та ка­мер­най і ду­хоў­най му­зы­кі.

Заслу­жа­ны ка­лек­тыў “На­цы­я­наль­ны ака­д­эміч­ны кан­ц­эрт­ны ар­кестр Бе­ла­русі” пад кіраўніцтвам на­род­на­га ар­ты­ста краі­ны Мі­хаі­ла Фін­бер­га вы­сту­пі­ць з вя­лі­кай пра­гра­май спа­чат­ку на сц­эне мяс­цо­ва­га До­ма куль­ту­ры, а по­тым на ад­кры­тай пля­цоў­цы, што на Зам­ка­вай га­ры. Ар­ты­сты пр­э­зен­ту­ю­ць ама­та­рам ма­стацтва два кан­ц­эр­ты “Ста­ра­жыт­ны Ту­раў у су­час­ным му­зыч­ным ата­ч­эн­ні” і “Па­лес­скае на­тх­ненне”. Па тра­ды­цыі за­вітае ка­лек­тыў і ў Жы­ткавіц­кую дзі­ця­чую шко­лу ма­стацтваў. На суд юных гле­да­чоў бу­ду­ць прад­стаў­ле­ны тво­ры бе­ла­рус­ка­га кам­пазіта­ра Улад­зі­мі­ра Буд­ніка, імя яко­га носі­ць гэта ўста­но­ва куль­ту­ры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.