Дру­го­му хле­бу — пер­ша­чар­го­вая ўва­га

Gomelskaya Pravda - - ОБЩЕСТВО -

У гас­па­дар­ках ра­ё­на вяд­зец­ца ўбор­ка буль­бы. Па сло­вах спе­цы­я­лістаў упраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня рай­вы­кан­ка­ма, сё­ле­та вы­рош­ч­ван­нем дру­го­га хле­ба зай­малі­ся пя­ць сель­гас­прад­пры­ем­стваў Доб­руш­чы­ны. Агуль­ная плош­ча пад буль­бай — 246 гек­та­раў. Па­куль ка­па­ю­ць клуб­ні толь­кі ў трох гас­па­дар­ках, най­больш вы­со­кая ўра­джай­на­сць у сель­гас­прад­пры­ем­стве “Но­вы шлях”. Спе­цы­я­лі­сты рай­сель­гас­хар­чу пад­кр­эс­лі­ва­ю­ць: пад­ліч­ва­ць вы­нікі ўра­джаю па­куль ра­на. Поспех пе­ра­важ­на за­ле­жы­ць ад спе­цы­я­лістаў і спраў­най тэхнікі. Зра­біў­шы стаўку на доб­ры ўра­джай, аг­ра­рыі вы­ка­ры­стоў­валі вы­со­каўра­джай­ныя га­тун­кі буль­бы: “Ян­ка”, “Ула­дар”, “Жу­равін­ка”, “Ра­г­не­да”. Дар­эчы, бу­дучы ўра­джай амаль цал­кам пла­ну­ец­ца рэалі­за­ва­ць на во­сень­скіх сель­ска­га­спа­дар­чых кір­ма­шах. Воль­га САВІЦКАЯ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.