Гі­га­ка­ло­рыі пад улік

Gomelskaya Pravda - - ОБЩЕСТВО -

“Доб­руш­скі ка­му­наль­нік” на­быў сем пры­бо­раў уліку це­п­ла­вой энер­гіі. Пла­ну­ец­ца, што пас­ля іх уста­ноўкі спа­жы­ў­цы це­п­ла­вой энер­гіі ста­ну­ць больш аш­чад­на ставіц­ца да яе заха­ван­ня. А ка­му­нальш­чы­кі змо­гу­ць ска­ра­ці­ць аб’ёмы палі­ва для вы­ра­бу це­п­ла­вой энер­гіі. Акра­мя гэ­та­га, за­куп­ле­ны 12 пры­бо­раў кан­тро­лю ву­г­ля­кісла­га га­зу, якія бу­ду­ць уста­ноў­ле­ны ў па­мяш­кан­нях ка­цель­няў, і прызна­ча­ны для маніто­рын­гу ра­бо­ты апе­ра­та­раў. Пры­бо­ры аб­ста­ля­ва­ны свет­ла­вы­мі і гу­ка­вы­мі апа­вяш­чаль­ні­ка­мі для па­да­чы сі­г­на­лаў у вы­пад­ку ня­штат­ных здар­эн­няў. Як па­ве­да­міў га­лоў­ны энер­ге­тык прад­пры­ем­ства Аляк­сандр Мяд­звед­зеў, пры­бо­ры ўліку це­п­ла­вой энер­гіі бу­ду­ць уста­ноў­ле­ны ў Доб­ру­шы і Кру­га­вец-Каліні­на да па­чат­ку аця­п­ляль­на­га се­зо­на.

Ве­раніка СВЯТЛОВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.