Наступ­ст­вы ўра­га­на лікві­доў­ва­юц­ца

Gomelskaya Pravda - - АКЦЕНТЫ -

ГОМЕЛЬСКІ РАЁН. 330 гек­та­раў ляс­ных масі­ваў Ка­ра­нёўс­кай экс­пе­ры­мен­таль­най ляс­ной ба­зы Ін­сты­ту­та ле­су знач­на паш­код­зіў моц­ны ўра­ган. Адра­зу пас­ля яго бы­ла ар­гані­за­ва­на ра­бо­та па лікві­да­цыі на­ступ­стваў. У вы­ніку ачыш­ча­на амаль уся плош­ча. Больш чым на па­лавіне паш­код­жа­на­га масіву з’явілі­ся но­выя ле­са­на­са­д­ж­эн­ні. Да­па­мо­гу эк­с­ба­зе аказ­ва­ю­ць ін­шыя ар­гані­за­цыі ра­ё­на, а так­са­ма на­сель­ніцтва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.