Са­ма­быт­на­сць — гэта скарб

Жыт­каўш­чы­на ўпер­шы­ню пры­ма­ла ўд­зель­нікаў эт­на­гра­фіч­на­га ла­ге­ра “Са­кр­эты май­ст­эр­ства”, што лад­зіц­ца ў ме­жах Між­на­род­на­га фе­сты­ва­лю “Кліч Па­лес­ся”.

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ - Свят­ла­на ШАКАЛЯН

У мі­нулыя га­ды гэта ме­ра­пры­ем­ства пра­ход­зі­ла на тэ­ры­то­рыі гас­па­да­роў свя­та ў Пет­ры­каўскім ра­ёне, а за­раз за­віта­ла да нас і ат­ры­ма­ла­ся, па сло­вах удзель­нікаў, не менш пра­дук­цый­ным і ці­ка­вым.

Яго мэта — вы­вуч­энне куль­тур­най спад­чы­ны рэ­гіё­на: ра­мё­стваў, фальк­ло­ру, по­бы­ту мяс­цо­вых жы­ха­роў. У склад­зе твор­чай экс­пе­ды­цыі бы­лі 14 ча­ла­век, пе­ра­важ­на студ­эн­ты про­філь­ных на­ву­чаль­ных уста­ноў воб­лас­ці і сталі­цы, якіх ці­каві­ць ба­га­тая спадчына на­шых прод­каў. За тры дні апроч зна­ём­ства з гіста­рыч­ны­мі сла­ву­тас­ця­мі Жыт­каўш­чы­ны яны па­бы­валі ў 13 вёс­ках, дзе ат­ры­малі шэраг ве­даў ад нось­бітаў ста­ра­даўніх тра­ды­цый — са­ма­быт­ных май­строў ткацтва і вы­шы­ўкі, разь­бы па др­э­ве і са­ло­ма­п­ля­цен­ні, вя­зан­ня, вы­ра­бу ко­шы­каў і су­веніраў са ску­ры. Для ўд­зель­нікаў ла­ге­ра бы­лі на­ла­д­жа­ны май­стар-кла­сы. Так­са­ма яны су­стр­э­лі­ся з фалькла­ры­ста­мі і на­род­ны­мі спе­ў­ны­мі ка­лек­ты­ва­мі, па­ба­чы­лі пра­ц­эс вы­твор­час­ці цэг­лы на за­вод­зе ў Люд­зя­неві­чах і на­ве­далі агра­сяд­зі­бу “За­те­рян­ный рай”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.