Ма­лоч­ны плюс

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ЖЫТКАВІЧЫ. Пя­ціты­сяч­ны ру­беж па на­до­ях у раз­ліку на ка­ро­ву пе­ра­сяг­нулі жы­вё­ла­во­ды ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства “Ту­раўш­чы­на”. З па­чат­ку го­да пры­баўка да ле­таш­ня­га тут скла­ла 249 кілагра­маў. Так­са­ма гас­па­дар­ка лід­зіруе па ва­ла­вай вы­твор­час­ці ма­ла­ка, яна на­б­лі­жа­ец­ца да 16 450 тон. Плю­су­ю­ць і фер­мы астат­ніх сель­гас­прад­пры­ем­стваў ра­ё­на: за 10 мі­ну­лых ме­ся­цаў тэмп ро­сту ва­ла­во­га на­дою склаў 103,9 пра­ц­эн­та.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.