Уз­на­га­ро­да

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

За знач­ны аса­бі­сты ўклад у пад­рых­тоўку і пра­вяд­зенне пя­та­га Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду Га­на­ро­вай гра­ма­тай Са­ве­та Міністраў Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь узна­га­род­жа­на ДАЎГАЛА Іры­на Вік­та­раў­на — на­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­лад­зі Го­мель­ска­га аб­л­вы­кан­ка­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.