От­ве­ты на кроссворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 136:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Ат­лет. 4. Ко­мод. 7. Ро­маш­ка. 10. Ко­сын­ка. 11. По­то­лок. 13. Кен­гу­ру. 14. Блок­нот. 15. Суве­нир. 16. Ав­то­мат. 17. Ада­мант. 21. Ара­беск. 25. Кро­на. 28. Ма­рок­ко. 29. Ли­сич­ка. 30. Плеть. 31. Нео­план. 32. Фа­во­рит. 33. Аго­ра. 36. От­чиз­на. 40. Ар­ба­лет. 44. Пе­ре­вал. 45. “Ко­ло­кол”. 46. Фор­му­ла. 47. Апо­фе­ма. 48. Ра­ве­лин. 49. Вен­зель. 50. Ара­ра­ти. 51. Квант. 52. Тракт.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Ак­си­о­ма. 2. Ль­нян­ка. 3. Трак­тат. 4. Ка­пу­ста. 5. Му­тов­ка. 6. Де­ле­ние. 8. Мо­ни­тор. 9. Штур­ман. 10. Коб­ра. 12. Ку­рок. 18. До­ми­нат. 19. Мар­ко­ни. 20. Ни­ку­лин. 22. Раствор. 23. Бу­чар­да. 24. Сча­стье. 25. Коп­на. 26. Озе­ро. 27. Аль­фа. 34. Гор­го­на. 35. Ри­вье­ра. 36. “Оскар”. 37. Че­ло­век. 38. За­кал­ка. 39. Апла­нат. 40. Ал­фа­вит. 41. Ба­ран­ка. 42. Ла­у­ре­ат. 43. Ткань.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.