Хлеб і пес­ня

Gomelskaya Pravda - - ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ -

Бра­гінш­чы­на мо­жа га­на­рыц­ца сваім сё­лет­нім укла­дам у агуль­ны ка­ра­вай рэс­пуб­лікі: упер­шы­ню ў гісто­рыі хле­ба­ро­бы ат­ры­малі больш за 50 ты­сяч тон зер­ня. Ня­даў­на на ра­ён­ных да­жын­ках уша­ноў­валі леп­шых з леп­шых. Як і тры га­ды та­му, удзель­нікаў свя­та пры­ма­ла ад­кры­тае ак­цы­я­нер­нае та­ва­ры­ства “Ка­ма­рын­скі”. Гэтая гас­па­дар­ка прызна­на пе­ра­мож­цам ра­ён­на­га спа­бор­ніцтва і ат­ры­ма­ла ў па­да­ру­нак но­вень­кі МТЗ-82. Акра­мя “Ка­ма­рын­ска­га”, но­вым “Бе­ла­ру­сам” за­ахво­ча­на і ААТ “Ча­мя­рыс­кі”. Але ж удзель­нікаў ра­ён­ных да­жы­нак і гас­цей най­больш за­ці­кавіў ма­гут­ны “Кіра­вец”. Трак­тар ча­мя­ры­с­цы ку­пілі сё­ле­та пас­ля жні­ва, як і па­груз­чык “Ам­ка­дор”, дзя­ку­ю­чы плё­ну сва­ёй пра­цы. Ра­бот­нікі Бра­гін­ска­га ўчаст­ка Па­леска­га ра­ды­я­цый­на-эка­ла­гіч­на­га за­па­вед­ніка і Ка­ма­рын­ска­га ляс­га­са ад­кры­лі гас­цям свя­та раз­на­стай­ны свет фло­ры і фаў­ны. Сваю пра­дук­цыю прад­ставілі ўд­зель­нікі пра­ек­та па развіц­ці сет­кі ся­мей­ных клу­баў у чар­но­быль­скай зоне, які фі­нан­с­у­ец­ца Еўра­пей­скім са­ю­зам. Свя­точ­ную кан­ц­эрт­ную пра­гра­му пра­ца­ўні­кам вё­скі па­да­ра­ваў узор­на-па­ка­заль­ны ва­ен­ны ар­кестр Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Ні­на СІНІЛАВА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.