Аз, букі, вед­зі. Гла­голь — даб­ро

Gomelskaya Pravda - - ЭКОНОМИКА -

Тэме на­ву­чан­ня гра­ма­це ў ста­ра­абрад­ніц­кім ася­род­ку Вет­кі пры­све­ча­на вы­ста­ва “Аз, букі, вед­зі. Гла­голь — даб­ро”, якая пра­ход­зі­ць у філія­ле Вет­каўска­га му­зея ў Го­мелі. У Вет­каўскім ра­ёне іс­на­валі развітая кніж­ная куль­ту­ра і кніж­нае ма­стацтва. Але гэта бы­ло б немаг­чы­ма без ста­ла­га і бес­пе­ра­пын­на­га пра­ц­э­су на­ву­чан­ня гра­ма­це. На вы­ста­ве прад­стаў­ле­ны про­пісі XVIII ст., якія свед­ча­ць аб пра­ц­э­се на­ву­чан­ня пра­ва­пі­су. Ёс­ць і кні­гі XVII — XIX стст., па якіх не толь­кі вучы­лі­ся гра­ма­це ў ста­ра­абрад­ніц­кім ася­род­ку, але і чы­талі іх на пра­ця­гу ўся­го жыц­ця як “ду­ша­ка­рыс­ную” літа­ра­ту­ру.

Пят­ро ЦАЛКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.