Льец­ца музыка, музыка, музыка!

Gomelskaya Pravda - - ГЛАВНОЕ -

ЛОЕЎ. Сён­ня паўве­ка­вы юбілей ад­зна­чае шко­ла ма­стацтваў. За час іс­на­ван­ня, як рас­ка­за­ла ды­р­эк­тар Ка­цяры­на Ка­дош­чан­ка, тут бы­ло 45 вы­пус­каў, 650 юна­коў і дзяў­чат ат­ры­малі на­леж­ную аду­ка­цыю. 55 вы­пуск­нікоў пра­фесій­на звя­за­лі свой лёс з му­зы­кай. Як, на­прыклад, вы­пуск­нік 1998 го­да Ан­др­эй Фед­зяй, ця­пер вы­клад­чык па кла­су ба­я­на го­мель­скай ДШІ № 1 імя П. Чай­коўска­га, лаўр­эат шмат­лікіх твор­чых кон­кур­саў. Дар­эчы, за­раз во­сем вы­пуск­нікоў шко­лы вы­кла­да­ю­ць у род­най на­ву­чаль­най уста­но­ве ў Ло­е­ве. Мно­гія з іх, а так­са­ма ця­пе­раш­нія на­вуч­эн­цы пры­му­ць удзел у свя­точ­ным кан­ц­эр­це, які пройдзе ў га­рад­скім цэн­тры куль­ту­ры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.