Экс­кур­сии, или Спа­си­те на­ши уши

Gomelskaya Pravda - - СУББОТНЯЯ ПОЧТА -

“Пет­ры­каўскі цэнтр турыз­му і кра­яз­наўства дзя­цей і мо­лад­зі прак­ты­куе ар­гані­за­цыю экс­кур­сій па род­на­му краю. Ня­даў­на вы­ха­ван­цы цэн­тра па­бы­валі ў му­зеі дзе­да Та­ла­ша, што ў вёс­цы На­ва­сёл­кі. Да­ве­далі­ся і па­ба­чы­лі там шмат ці­ка­ва­га. І вель­мі зд­зівілі­ся, што ў ма­лой ха­ціне (ад­зін па­кой і сен­цы) га­да­ва­ла­ся вя­лікая сям’я ле­ген­дар­на­га на­род­на­га ге­роя. На жаль, з 13 дзя­цей вы­жы­лі толь­кі пя­ць: два сы­ны і тры дач­кі… У Ка­пат­кевіц­кай сяр­эд­няй шко­ле нас су­стра­калі ў му­зеі гісто­рыі шко­лы. Хлоп­чы­каў і дзяўчы­нак апра­нулі ў бе­ла­рус­кія на­цы­я­наль­ныя строі і строі цы­ган і ад­правілі на ім­праві­за­ва­ны кір­маш з прад­ме­та­мі хат­ня­га ўжыт­ку, на­род­ны­мі про­мыс­ла­мі, дзе ўсе бы­лі за­ча­ра­ва­ны па­чу­тым і ўба­ча­ным. Да­лей­шы шлях ван­дроўкі ля­жаў у ры­б­гас “Тр­эм­ля”. Мі­ну­тай маў­чан­ня ка­ля пом­ніка ўша­на­валі па­мя­ць ра­бот­нікаў ры­б­га­са, якія за­гі­нулі ў га­ды вай­ны. У сар­ты­ра­валь­ным цэ­ху шмат за­хап­лен­ня і ра­дас­ці ў дзя­цей вы­клікалі жы­выя кар­пы, ка­расі, шчу­па­кі і таўста­лобікі. На азё­рах, дзе так­са­ма па­бы­валі, на­зіралі за лоў­ляй рыбы і на­ват ма­глі пат­ры­ма­ць у ру­ках са­моў! Пла­ну­ем пра­вод­зі­ць та­кія экс­кур­сіі на прад­пры­ем­ст­вы го­ра­да і ра­ё­на, каб зна­ё­мі­ць дзя­цей з роз­ны­мі пра­фесія­мі і вы­твор­час­ця­мі, а так­са­ма з гісто­ры­яй род­на­га краю”.

Ва­лян­ці­на Долі­на­ва, пе­да­гог да­дат­ко­вай аду­ка­цыі цэн­тра турыз­му і кра­яз­наўства

дзя­цей і мо­лад­зі. “Слов нет, хорошие до­ро­ги очень важ­ны для го­ро­да. Толь­ко обид­но, что стро­ят­ся они за счет де­ре­вьев. На­при­мер, на ули­це Ин­тер­на­ци­о­наль­ной, сей­час 6-по­лос­ная до­ро­га, но это не ре­ши­ло про­бле­му транс­порт­ных про­бок на этом участ­ке. Го­род вы­тес­ня­ет зе­ле­ные на­саж­де­ния, ко­то­рых ста­но­вит­ся все мень­ше…”

А. Аро­нов, го­мель­ча­нин. “В спор­тив­ном ком­плек­се “Гом­сель­ма­ша” со­сто­я­лись со­рев­но­ва­ния по ги­ре­во­му ви­ду спор­та в рам­ках про­грам­мы круг­ло­го­дич­ной спар­та­ки­а­ды сре­ди тру­до­вых кол­лек­ти­вов, пред­при­я­тий и ор­га­ни­за­ций Же­лез­но­до­рож­но­го рай­о­на Го­ме­ля. В со­стя­за­ни­ях при­ни­ма­ли уча­стие шесть луч­ших ко­манд рай­о­на, сре­ди ко­то­рых и сбор­ная Го­мель­ско­го от­де­ле­ния Бе­ло­рус­ской же­лез­ной до­ро­ги. В хо­де на­пря­жен­ной борь­бы же­лез­но­до­рож­ни­ки за­ня­ли вто­рое ме­сто, усту­пив ко­ман­де “Гом­сель­ма­ша”. На тре­тьем ме­сте — ко­ман­да пред­при­я­тия “Строй­ма­те­ри­а­лы”. Мак­сим Гри­го­рьев, ве­ду­щий спе­ци­а­лист сек­то­ра идео­ло­гии и со­ци­аль­но-куль­тур­ной ра­бо­ты от­де­ле­ния же­лез­ной до­ро­ги. “Жи­вем мы на пя­том эта­же до­ма № 129 по ули­це Со­вет­ской в Го­ме­ле. Сей­час, ко­гда при­шли мо­ро­зы с вет­ром, в квар­ти­ре сто­ит страш­ный гул. Как под­ска­за­ли спе­ци­а­ли­сты, та­кой ре­зо­нанс да­ют про­во­да ра­дио, ко­то­рые ви­сят над кры­шей до­ма. Рань­ше, ко­гда ра­бо­та­ло про­вод­ное ра­дио, мы вы­зы­ва­ли мон­те­ра. Он под­ве­ши­вал на про­во­да ка­кой-то груз — шум ста­но­вил­ся глу­ше. Ра­дио уже нет, а от гу­ла не зна­ем где спря­тать­ся. Ку­да ни зво­ни­ли — ни­кто ни­че­го не зна­ет. По­жа­луй­ста, по­мо­ги­те из­ба­вить­ся от шу­ма — уши за­кла­ды­ва­ет”. Иван Сер­ге­е­вич, жи­лец квар­ти­ры № 20 до­ма 129 по ули­це Со­вет­ской.

Дом де­да Та­ла­ша в Но­во­сел­ках в ожи­да­нии ту­ри­стов

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.