Пас­ля­доўнікі Ма­ка­ён­ка

Gomelskaya Pravda - - ИНФОРМЧАС -

Леп­шыя тра­ды­цыі зна­ка­мі­та­га на ўвесь свет дра­ма­тур­га, на­род­на­га пісь­мен­ніка Бе­ла­русі Ан­др­эя Ма­ка­ён­ка ў наш час пра­ця­г­ва­ю­ць яго та­ле­навітыя зем­ля­кі — цэ­лая пле­я­да літа­ра­та­раў Го­мельш­чы­ны.

Спек­таклі па п’есах Васі­ля Тка­чо­ва іду­ць у мно­гіх тэат­рах краін СНД. Год­на за­явілі пра ся­бе і ін­шыя прад­стаўнікі аб­лас­но­га аддзя­лен­ня Са­ю­за пісь­мен­нікаў Бе­ла­русі, якія пі­шу­ць дра­ма­тыч­ныя тво­ры: Улад­зі­мір Гаўры­ло­віч, Аляк­сей Быч­коў, Аляк­сандр Атруш­кевіч, Алег Анан­неў, Юрый Мак­сі­мен­ка, Ба­рыс Ка­ва­лер­чык. Па нека­то­рых іх тво­рах пас­таў­ле­ны спек­таклі ў тэат­рах Го­мельш­чы­ны і краі­ны.

Сё­ле­та, у Год куль­ту­ры, п’есы го­мель­скіх дра­ма­тур­гаў па­ба­чы­лі свет у збор­ніку “Пас­ля­доўнікі Ма­ка­ён­ка. Ай­чы­на ў сэр­цах і дум­ках. (Су­час­ная дра­ма­тур­гія Го­мельш­чы­ны)”. Тво­ры на­пі­са­ны на бе­ла­рус­кай і рус­кай мо­вах. Кні­га вы­пуш­ча­на палі­гра­фіч­ным прад­пры­ем­ствам “Ка­лор” (г. Ма­зыр). Вы­данне ажыц­цёў­ле­на па іні­цы­я­ты­ве аб­лас­ной пісь­мен­ніц­кай ар­гані­за­цыі, рэ­ка­мен­да­ва­на да дру­ку са­ве­там аддзя­лен­ня СПБ. С. МІХАСЁЎ

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.