На­ша “Го­мель­ская праў­да” — ці­ка­вей­шая з га­зет!

Стар­эй­шая га­зе­та рэс­пуб­лікі — “Го­мель­ская праў­да” — у са­кавіку ад­зна­чы­ць сваё 100-годдзе. Увесь век плён­на пад­т­рым­лі­ва­ем твор­чыя ста­сун­кі з чы­та­ча­мі. Яны ў нас та­ле­навітыя, твор­чыя люд­зі і неад­ной­чы ўд­зель­ні­чалі ў са­мых роз­ных кон­кур­сах, аб’яў­ле­ных рэ­дакц

Gomelskaya Pravda - - МОЗАИКА - Жу­ры кон­кур­су

На­пяр­э­дад­ні юбілею га­зе­ты мы вы­ра­шы­лі пра­вес­ці кон­курс на леп­шую пры­пе­ўку, па­мя­та­ю­чы, на­коль­кі па­пу­ляр­ным быў гэты кон­курс у мі­нулыя га­ды. Уд­зель­ні­чалі ў ім як люд­зі ста­ла­га ўз­рос­ту, так і дзят­ва, студ­эн­ты. Так што, ша­ноў­ныя, зга­д­вай­це свае шмат­га­до­выя су­вязі з аб­лас­ной га­зе­тай, свае пры­го­ды з ёю, пра­цоў­ныя і на­ву­чаль­ныя по­спе­хі, ся­мей­ныя пад­зеі і... скла­дай­це, рыф­муй­це, спя­вай­це!

Так што ча­ка­ем, да­ра­ж­э­нь­кія, ва­шы лі­сты з пры­пе­ў­ка­мі! Леп­шыя з іх, вя­до­ма ж, бу­ду­ць дру­ка­вац­ца на ста­рон­ках га­зе­ты. Пе­ра­мож­цу ўславім у юбілей­ным ну­ма­ры “Го­мель­скай праў­ды”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.