От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 151:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 3. Ава­рия. 5. До­цент. 8. Опе­ра­тор. 11. Кон­фликт. 13. На­за­рет. 14. Ири­дий. 15. Ма­монт. 16. Жи­гу­нов. 17. Ко­мик. 21. Ли­дер. 22. Во­до­пад. 24. Си­ци­лия. 25. Ли­ман. 26. Шприц. 27. Пожар. 28. Ани­он. 31. Эскад­ра. 32. Се­ка­тор. 35. Микст. 37. Во­жак. 39. Стел­лаж. 41. Ама­гер. 42. Кром­ка. 43. Окоп­ник. 45. Аген­ту­ра. 46. Вен­гер­ка. 47. Ап­рель. 48. Плу­тон.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Би­зон. 2. Ро­пот. 3. Апе­ри­тив. 4. Ара­хис. 6. Ев­фрат. 7. Три­ло­гия. 8. Оби­ход. 9. Ра­ди­кал. 10. Ка­нун. 11. Ке­ро­син. 12. Тют­чев. 18. Ком­пост. 19. До­ми­нат. 20. Ли­мо­над. 21. Ли­ва­нов. 23. Ди­а­на. 24. Са­рос. 28. Арк­ти­ка. 29. Не­га­тив. 30. Си­га­ра. 31. Эста­фе­та. 33. Роз­ма­рин. 34. Па­ла­та. 36. Аль­пы. 38. Сек­тор. 40. Фре­гат. 43. Ора­ло. 44. Кег­ли.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.