Лепш сем разоў па­пяр­эд­зі­ць

Gomelskaya Pravda - - ПРЕСС-ЦЕНТР -

ГОМЕЛЬ. З ка­лек­ты­вам аўта­пар­ка № 1 “Го­мель­а­б­лаўта­тран­са” су­стр­эў­ся на­чаль­нік аб­лас­ной ДАІ Ігар Ма­ку­ш­эн­ка. Ён рас­ка­заў аб пры­чы­нах да­рож­на-транс­парт­ных здар­эн­няў на Го­мельш­чыне, вад­зі­це­лях, якія за­тры­ма­ны ў нец­вя­розым стане за ру­лём, аб ме­рах бяс­пе­кі на да­ро­зе, пад­зя­ліў­ся пла­на­мі ра­бо­ты на 2017 год. У ход­зе су­стр­эчы ра­бот­нікі аўто­бус­на­га пар­ка ат­ры­малі ад­ка­зы на хва­лю­ю­чыя пы­тан­ні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.